รับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดบ้าง?

ทีมงานภูมิพัฒน์บริการหานายทุนมืออาชีพรับขายฝากทรัพย์หลากหลายประเภทและครอบคลุมหลายจังหวัดหลักทั่วไทย
ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าประเมิน อนุมัติไว ทำนิติกรรมถูกต้องตามกฏหมาย

ที่ดิน

รับขายฝากที่ดินเปล่า ขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเพื่อการเกษตร

บ้าน

รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

อาคารพาณิชย์

รับขายฝากอาคารพาณิชย์ รับขายฝากตึกแถว ขายฝากอาคารสำนักงาน

คอนโด

รับขายฝากคอนโดทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองหลัก

ขั้นตอนการขายฝากอสังหาฯ

ในการฝากขายที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์กับทีมงานภูมิพัฒน์ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1

1.ลงทะเบียนเพื่อขายฝาก

ผู้ขายเตรียมสำเนาโฉนดและรูปภาพทรัพย์ และส่งข้อมูลบนเว็บไซค์

2

2.ประเมินทรัพย์

ทีมงานทำการพิจารณาเอกสาร ประเมินทรัพย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

3

3.อนุมัติวงเงิน

ทีมงานจัดหานายทุนผู้รับ แจ้งอนุมัติวงเงิน

4

4.ทำนิติกรรมสัญญา

นัดวันทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

5

5.รับเงิน

ผู้ขายฝากได้รับเงินทันทีหลังจากจดทะเบียน

6

6.ไถ่ถอน

เมื่อครบระยะเวลาไถ่ถอน ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนได้ ณ สำนักงานที่ดิน

ขายฝากผ่านภูมิพัฒน์

- ข้อมูลจากแบบฟอร์มนี้จะในการประเมินมูลค่าในการขายฝากขาย โดยไม่มีสัญญาผูกมัดใด
- ทีมงานจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก

กรุณากรอกข้อมูลอสังหา

ขายฝากกับเรา
ดีอย่างไร?

เราเข้าใจถึงความจำเป็นและความต้องการของคุณ
ทีมงานภูมิพัฒน์เข้าถึงแหล่งเงินทุนในพื้นที่และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำขายฝากให้เจ้าของทรัพย์

1

ประเมินฟรี

ออกประเมินราคาที่ดิน พร้อมตีราคารวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย

2

ดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยขายฝากไม่เกินกว่า 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน

3

เข้าถึงแหล่งเงินทุน

เลือกสรรนายทุนมืออาชีพ สามารถต่อรองเจรจาเงื่อนไขสัญญาได้

4

ขายฝากถูกกฎหมาย

ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ขายเตรียมเอกสารต่างๆ (เช่น สำเนาโฉนดและรูปภาพทรัพย์) ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงส่งข้อมูลบนเว็บไซค์
ภูมิพัฒน์ : https://www.bhumiphat.com/form/consignment-sale
หรือไลน์ @bhumiphat.com

ทีมงานจะรับพิจารณาคำขอทุกเคส แต่อาจไม่สามารถรับประกันว่านายทุนจะรับขายฝากทุกเคสหรือไม่ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพทรัพย์ ทำเล และปัจจัยทางการตลาดอื่นๆ
อนึ่ง หากทรัพย์ไม่ได้ไม่รับการพิจารณา ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ผู้ขายฝากทราบโดยเร็วที่สุด

อัตราดอกเบี้ยขายฝากไม่เกินกว่า 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน

เนื่องจากใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักค้ำประกันแล้ว จึงไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเพิ่มครับ

ในการทำการขายฝาก ไม่ตรวจสอบรายได้ ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือสเตทเม้นท์

ในการทำการขายฝาก ไม่เช็คเครดิตบูโร

โดยปกติ นายทุนจะรับยอดขายฝากอยู่ที่ประมาณ 50% ของราคาซื้อขายในท้องตลาด ทั้งนี้ยอดที่รับขายฝากจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายทุน

1.ลงทะเบียนขายฝาก ผู้ขายเตรียมเอกสารการขายและส่งข้อมูลบนเว็บไซค์
ภูมิพัฒน์ : https://www.bhumiphat.com/form/consignment-sale
หรือไลน์ @bhumiphat.com
2.ประเมินทรัพย์ ทีมงานทำการพิจารณาเอกสาร ประเมินทรัพย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3.อนุมัติวงเงิน ทีมงานจัดหานายทุนผู้รับและแจ้งวงเงินที่อนุมัติ
4.ทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดิน
5.รับเงิน
6.ไถ่ถอน เมื่อครบระยะเวลาไถ่ถอน ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนได้ ณ สำนักงานที่ดิน

เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากที่ดิน:
1) โฉนดที่ดินฉบับจริง
2) บัตรประชาชน
3) ทะเบียนบ้าน
4) ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เบื้องต้นทีมงานไม่คิดค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์ แต่จะคิดเป็นค่าดำเนินการ 5% จากยอดเงินกู้ในกรณีที่มีการทำธุรกิจขายฝากที่กรมที่ดินสำเร็จแล้ว
การประเมินทรัพย์จะแจ้งผลภายใน 1 วันหลังออกประเมิน

ได้รับเงินทันทีเมื่อทำนิติกรรมสัญญาเสร็จ โดยหากยอดเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้รับขายฝากจะเตรียมเป็นเงินสด แต่ถ้ายอดเงินสูงเกิน 1 ล้านบาท ทางผู้ขายจะเตรียมเป็นแคชเชียร์เช็ค โดยระบุชื่อผู้รับเงินอย่างชัดเจน

ภูมิพัฒน์รักษาความลับของผู้ขายฝาก เราไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ขายฝากในพื้นที่สาธารณะ

ทำนิติกรรมสัญญาถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน

จดทะเบียนทำสัญญา ณ สำนักงานที่ดินในพื้นที่นั้นๆ

อัตราดอกเบี้ยขายฝากตามกฏหมายกำหนดไว้ ไม่เกินกว่า 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน

มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมขายฝาก:
- ค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมินที่ดิน
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินที่ดิน
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์)
- ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมินที่ดินหรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า แต่หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์

โดยปกติ สัญญาขายฝากจะมีอายุสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี เมื่อใกล้ครบระยะเวลาไถ่ถอน ทางทีมงานจะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ขายฝาก
ซึ่งหากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ก็แจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสัญญาได้

ผู้ขายฝากสามารถขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ผู้ขายฝากสามารถแจ้งทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

เปลี่ยนทรัพย์ให้เป็นเงินทุน?